Digitální stopa

zs-digitalni-stopa

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

5. - 9. třída

Pro:

Délka:

3 vyučovací hodiny

Cena:

3 100 Kč

Peer efekt:

Ano

Žáci se dozví, co všechno digitální stopa zahrnuje a jak jsou tato data zneužívána. Uvědomí si, že to, co na internet jednou nahrají, už nikdy nemohou vzít zpět a seznámí se s tím, jak bezpečně nakládat se svými osobními údaji.

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování v on-line prostředí u dětí a mládeže

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Program obsahuje interaktivní aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci, na podporu pozitivního klimatu třídy a skupinové identity a aktivity na prohloubení probírané látky a upevnění žádoucích preventivních návyků.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Ty jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné do tříd s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.