ZŠ a VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Přednáška

Pro: 5. - 9. třída (prima – kvarta)

Délka: 1 vyučovací hodina

Cena: 900 Kč

Cíl přednášky

Cílem přednášek je posílit žádoucí preventivní chování žáků a rozšířit jejich vědomosti o rizicích spojených s používáním digitálních technologií a možné ochraně v kyberprostoru.

Interaktivní program

Pro: 5. - 9. třída (prima – kvarta)

Délka: 3 vyučovací hodiny

Cena: 2 600 Kč

Cíl programu

Cílem interaktivních programů je pomoci žákům upevnit si schopnosti potřebné pro zdravý pohyb v on-line prostředí, jako je asertivní komunikace, kritické myšlení, odmítání nelegálního jednání a odolávání tlaku agresora.

Průběh přednášky

Samotná prezentace obsahuje velké množství obrázků a oživujících animací. Díky tomu dokáže upoutat pozornost žáků. V průběhu celé přednášky také lektor diskutuje se třídou o probíraném tématu a žáci mají prostor sdílet své vlastní zkušenosti s kyberkriminalitou.

Průběh programu

Interaktivní program obsahuje přednášku doplněnou o prosociální aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci, na podporu pozitivního klimatu třídy a skupinové identity a aktivity na prohloubení probírané látky a upevnění preventivních návyků.

Témata

Kyberpredátoři

Mladší žáci se dozví, kdo je kybergroomer, proč je nebezpečný a jak se mu bránit. Starší žáci se dozví o internetových sexuálních predátorech a rizicích sextingu, naučí se rozpoznat falešný profil a ověřit si identitu člověka přes internet.

fotka 14.png
fotka 10.png

Kyberšikana

Žáci si uvědomí následky zbrklého chování na internetu, seznámí se s druhy kyberšikany a rozdíly kamarádského škádlení od agresivního jednání. Dozví se také, jak kyberšikanu správně řešit z pohledu oběti a svědka. 

Zdraví v kyberprostoru

Žáci si uvědomí své špatné návyky při používání digitálních technologií a vyzkouší je nahradit zdravými vzorci chování. Dozví se také, jak vzniká závislost na digitálních drogách (nomofobie a netolismus), jak jí předcházet a případně řešit.

fotka 13.png
fotka 12.png

Mediální gramotnost

Žáci se zamyslí nad problematikou masmédií a jejich vlivem na společnost, vyzkouší si rozpoznat dezinformační web, fake news, hoax nebo product placement. 

Bezpečnost on-line

Program je zaměřen na problematiku zabezpečení internetových účtů a ochranu počítače a mobilního telefonu před škodlivým softwarem. Žáci se také dozví, jak si vytvořit skutečně bezpečné heslo a jak s ním pracovat.

fotka 9.png
fotka 11.png

Digitální stopa

Žáci se dozví, co všechno digitální stopa zahrnuje a jak jsou tato data zneužívána. Uvědomí si, že to, co na internet jednou nahrají, už nikdy nemohou vzít zpět a seznámí se s tím, jak bezpečně nakládat se svými osobními údaji.