top of page

Digitální wellbeing

zs-digitalni-wellbeing

Forma: 

Interaktivní program

Škola:

Základní škola

8. - 9. třída

Pro:

Délka:

3 vyuč. hod.

Cena:

3 100 Kč

Ano

Peer efekt:

závislost na digitálních drogách (hry, sociální sítě, videa, porno…)

Anotace tématu

Program seznamuje žáky s digitálními lákadly a způsoby, kterými nás vábí k jejich bezvýhradnému konzumování. Ukazuje žákům fyzické, psychické i sociální problémy spojené s nadměrným používáním technologií. Klade důraz na kvalitu času stráveného on-line. Místo sledování sociálních sítí nebo hodin videí hledá společně se žáky vhodnější on-line aktivity k seberozvoji. Podporuje je v nalezení rovnováhy mezi on-line a off-line časem a drží se hesla: „Technologie je dobrý sluha, ale špatný pán.“

Koncepce programů

Cíle programů
  • pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu

  • zvýšit digitální a mediální gramotnost u dětí a mladistvých

  • efektivně napomáhat k osvojení preventivních návyků

  • rozšířit vědomosti žáků o kybernetických hrozbách a možné ochraně v kyberprostoru

  • snižovat rizikové chování dětí a mládeže v on-line prostředí

  • upevnit schopnosti žáků potřebné pro zdravý pohyb v kybersvětě

  • zlepšit asertivní komunikaci a kritické myšlení

  • posílit schopnost říkat NE a odolat tlaku agresora

Průběh programu

Hlavní náplní programu jsou interaktivní aktivity zaměřené na pochopení probírané látky a upevnění žádoucího chování. Časté jsou skupinové práce, které navíc podporují spolupráci a komunikaci žáků a pozitivní klima třídy. Program doprovází prezentace, která uvede účastníky do tématu a seznámí je s potřebnými teoretickými znalostmi. Dále program obsahuje diskuse v kruhu, reflexe technik, krabičku na dotazy a závěrečnou evaluaci.

Cílová skupina

Programy jsou koncipovány jako všeobecná primární prevence. Jsou orientovány na běžnou populaci dětí a mládeže, u které není známo, že by byla ve větším rozsahu zasažena rizikovým jevem. Programy tedy nejsou vhodné pro třídy s vážně narušenými vztahy a zvýšeným rizikovým chováním jedinců. Těmi se zabývá selektivní a indikovaná prevence, kterou nenabízíme. Situace je ale v každé třídě velmi individuální, a proto s námi neváhejte výběr programů a vhodné pomoci konzultovat.

bottom of page